מבוא ולוח זמנים

לקראת ביצוע עבודות-גמר כיתות י"א 

לתלמידי י"א, הוריהם וחונכי עבודות הגמר שלום!

ב"נופי-הבשור" ניתן להכין עבודות גמר במהלך שנת י"א ו- י"ב.

v עבודת גמר צמודה (ברמת 5 יח"ל) – מחליפה מקצוע מבחינות הבגרות.

v עבודת גמר המקנה 5 יח"ל בתעודת הבגרות – מוגשת למשרד-החינוך וגם נחשבת למקצוע מורחב.

באתר האינטרנט של "נופי-הבשור" ניתן למצוא תחת הכותרת מידע פדגוגי/עבודות-גמר, טפסים והנחיות לעבודה (כולל דגם להצעת ראשי פרקים).

 

 

          א.      שלב ראשון:  

            שלב הבדיקה והבחירה:

            בזמן זה על כל תלמיד לבחור את תחום העבודה (עבודה בהיסטוריה, מחשבים, אדריכלות וכו').

            ובמקביל לנסח לעצמו את הנושא המסויים עליו הוא מעונין לכתוב את העבודה.

            למשל: עבודה בתחום הביולוגיה והחקלאות.

            נושא : ניסוי במזיקי הכותנה.

            מציאת חונך לעבודה.

            על המחנכים לאסוף בשלב זה את ההצעות ולהגישן לעדה.

ב.      שלב שני: עד ה- 

                שלב ראשי הפרקים:

על כל תלמיד לנסח ולהשלים טופס ראשי פרקים תוך הקפדה על מילוי כל דרישות הטופס,

המקובל בבית-הספר (חתימת התלמיד, חתימת החונך וכו').

שימו לב ! עבודות גמר חיצוניות:

על החונך לאשר את ההצעה המודפסת שתשלח למשרד-החינוך. בכל עבודה חייבת להופיע רשימת ספרים ומאמרים אשר עתידה לשרת את התלמיד בכתיבת העבודה. רשימה מינימלית וראשונית חייבת לכלול לפחות 5 פריטים. כל תלמיד חייב בהגשת תקציר של רציונל העבודה (כעמוד).

את הצעת העבודה, המאושרת על-ידי החונך, יש לשלוח במייל לעדה שגיא : adasagi2@walla.com

נוהל קבלת אישור לכתיבת העבודה

כל ראשי הפרקים יימסרו למחנכים. מחנכים יעבירו את החומר לאישור אחראית ע"ג – עדה שגיא.

על משלוח ראשי הפרקים למשרד-החינוך אחראית – עדה שגיא. תאריך אחרון למשלוח הצעות – 

אם דף ראשי הפרקים עונה על הדרישות יקבל התלמיד אישור לתחילת ביצוע העבודה. האישור יועבר אליו באמצעות המחנך.

אם דף ראשי הפרקים איננו מספק, יובהר לתלמיד מה עליו לשנות ולשפץ, ולאחר התיקון יוגש שנית לאישור.

ג.       שלב שלישי:

שלב ביצוע העבודה – עד לסיום חופשת פסח.

על כל תלמיד להיות בקשר מתמיד עם חונך העבודה ולדווח לו בקביעות על אופן התקדמותו בעבודה.

במהלך שלב זה, יבצעו המחנכים מספר בדיקות ביניים, ומיד לאחר חופשת הפסח יגישו המחנכים דיווח בכתב על מצבו של כל תלמיד לעדה.

ד.       שלב רביעי:

                המשך שלב הביצוע – עד היציאה לחופש הגדול, הגשת שני שלישים מן הטיוטה באישור החונך.

ה.      שלב חמישי:

           הגשת הטיוטה לאישור החונך, עם תחילת שנת הלימודים.

ו.        שלב אחרון: (בכיתה י"ב)

                עד חנוכה תשע"ז : הדפסה, הגהה, תיקונים אחרונים.

            הגשת העבודות להערכה למשרד החינוך – עד ל- 

בברכה ובהצלחה!