תקנון בית הספר

תקנון בית-החינוך "נופי הבשור"

קוד אתי ותקנון מורים

חברי צוות בית-החינוך "נופי הבשור" ישמשו דוגמה אישית לתלמידים.

הקוד האתי והתקנון מחייבים את כל מורי בית-הספר ועובדיו.

1. המורה ינהג בכבוד ובהגינות כלפי כל תלמידי בית-הספר, ישמור על מסגרת יחסים ההולמת קשרים בין מורה לבין תלמיד ויכבד את פרטיותם ביחס למידע המצוי בידיו אודות התלמיד.

2. המורה יימנע מכל אפליה או משוא פנים לטוב ולרע של תלמיד או קבוצת תלמידים מכל טעם שהוא ויימנע מפגיעה בכבודם.

3. מורה לא ישתמש במעמדו כדי לקדם מטרות זרות למשימותיו כמורה וכמחנך, לא יקבל טובות הנאה ולא יקיים התקשרויות עסקיות עם תלמידי בית-הספר.

4. מחנך ומורה ישיר של תלמידים לא ילמד את תלמידיו שיעורים פרטיים בתשלום, כמו כן, מורה לא יקיים שיעורים פרטיים בתשלום בבית-הספר.

5. הערכה וציון לתלמיד יינתנו על סמך תפקודו והישגיו הלימודיים בלבד.

6. המורה ישמור על שמו הטוב ומעמדו של חברו לעבודה, במיוחד בנוכחות תלמידים ובפרהסיה.

7. המורה יציג את מקורות הדעת שבידו ביושר אינטלקטואלי ויבצע את משימותיו באופן ענייני ובהגינות.

8. המורה יהיה שותף פעיל בכל הפעילויות והישיבות הבית ספריות, כנדרש ממנו.

9. המורה יתחיל ויסיים את השיעור עם הצלצול.

10. המורה ידאג שהכיתה בה הוא מלמד תהיה נקייה ומסודרת בתחילת השיעור, במהלכו ובסיומו.

11. המורה ישתדל, ככל הניתן, להיענות לדרישת בית-הספר למלא את מקומם של מורים חסרים כדי להבטיח מהלך לימודים תקין.

12. המורה לא יבטל שיעור על דעת עצמו, אלא לאחר אישור הסמכות הממונה על כך בבית- הספר.

13. המורה יגיע מוכן לשיעור, ילמד את מקצועותיו בהתאם לתוכנית הלימודים או לפי תוכנית שאושרה על-ידי בית-הספר.

14. המורה ינהל באופן סדיר יומן עבודה הכולל את פירוט החומר ואת שיעורי הבית שנתן, וידווח על כך במשו"ב.

15. המורה יקיים בכל כיתה ובכל מקצוע מבחנים/בחנים/עבודות ויחזירם לתלמידים תוך זמן סביר ולא יאוחר משבועיים מתאריך קיומם.

16. המורה יפרט את חלוקת הנקודות הפנימית בכל מבחן, בוחן ועבודה.

17. המורה יגיש ציונים בזמן שנקבע לכך על-ידי בית-הספר.

18. המורה חייב לבצע את התורנויות הבית-ספריות, על-פי היקף משרתו.

19. על מורה שנאלץ להיעדר מעבודה מכל סיבה שהיא, להודיע על כך לרכז המערכת לכל המאוחר בשעות הבוקר של היום הראשון להיעדרו לפני תחילת הלימודים, ולדאוג לעבודות לכל הכיתות בהן הוא מלמד.

20. המורה יקיים את החלטות בית-הספר שהתקבלו במסמך "תקנון תלמידים".

21. המורה יגיב בהתאם כאשר יבחין בכל הפרת משמעת הקשורה לניקיון, לאלימות ולעישון בכל רחבי בית-הספר.

22. יש לכבד את פרטיותם של המורים, ולכן לא תהיה שהייה של תלמידים בחדר המורים, למעט בחדרים המיועדים לכך.

23. המורה לא ישתמש בטלפון נייד בזמן השיעור.

24. המורה לא יאכל ולא ישתה (למעט מים) בזמן השיעור.

תקנון תלמידים

תפקיד בית-הספר הוא לאפשר לכל תלמיד רכישת ערכים, ידע ומיומנויות בהתאם ליכולתו. על התלמיד מוטלת האחריות ללמידה, ועל המורה מוטלת האחריות ליצירת התנאים ולמיצויה. עמידה בחובות, מכל הסוגים היא חלק בלתי נפרד מהאווירה בבית-הספר.

מטרתו של התקנון להגדיר באופן ברור את נורמות ההתנהגות בבית-הספר ולתת כלים לאכיפתו.

תקנון ההתנהגות מחייב את התלמידים בכל פעילות בין כתלי בית-הספר ומחוצה לו.

א. תלבושת והופעה

בנושא תלבושת אחידה תתקבל החלטה במהלך שנת תש"ע לאחר קיום תהליך משותף עם התלמידים והמורים באחריות הריכוז החברתי.

1. על התלמיד לבוא לבית-הספר בתלבושת הולמת, תלבושת לא חושפנית.

2. בטקסים – היום הראשון ללימודים, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום רבין – יש להגיע בחולצה לבנה.

3. תלבושת ספורט – מכנסי טרנינג (לא ג'ינס) וחולצת טריקו + נעלי ספורט + שיער אסוף לבעלי שיער ארוך – בהתאם לדרישות החנ"ג.

4. מנעלים – במהלך יום הלימודים ובפעילויות בית-ספריות מחוץ לבית-הספר חל איסור ללכת יחפים.

אכיפה

1. כל מורה (מנהל, מחנך ומורה מקצועי) חייב להקפיד שבשיעוריו יישבו התלמידים בתלבושת הולמת. באחריות הנהלת בית-הספר לוודא שהמורים כולם מקפידים על-כך.

2. תלמיד שיגיע לבית-הספר ללא מנעלים יישלח הביתה.

3. תלמיד שיגיע ללא תלבושת ספורט שלוש פעמים יישאר ל"יום ארוך" לעבודה בנושא חינוך גופני.

ב. עישון ושתיית אלכוהול

חל איסור מוחלט על עישון, שתייה ואחזקת משקאות אלכוהוליים בבית-הספר ובכל הפעילויות מחוצה לו. כמו-כן, חל איסור מוחלט להגיע שתויים לכל פעילות בית-ספרית.

אכיפה

תלמיד שייתפס יושעה מיידית מבית-הספר. הוריו יוזמנו לקחתו הביתה. התלמיד יחזור ללימודים רק לאחר שיחת בירור בנוכחות התלמיד, הוריו, המחנך ומנהל החטיבה.

ג. טלפון נייד/נגנים

המכשירים (טלפון נייד או נגן) יהיו כבויים בתוך התיק במהלך השיעורים ובמהלך הפעילויות השונות של בית-הספר. כל הודעה דחופה והכרחית מצד הורים או תלמידים תועבר דרך מזכירות בית-הספר.

אכיפה

1. תלמיד שלא יכבד את ההחלטה – מכשירו יוחרם ויוחזר לו בסוף יום הלימודים במזכירות בית-הספר או באמצעות המחנך. לתלמיד תירשם הערה במשו"ב.

2. מורה שהחרים מכשיר יביא אותו למזכירות ובאחריות התלמיד לקחת את המכשיר בסוף היום.

ד. יציאה משטח בית-הספר

1. חל איסור יציאה משטח בית-הספר ללא אישור בכתב במהלך יום הלימודים.

2. חל איסור על נסיעת תלמידים בטרמפים.

3. כל יציאה מבית-הספר שלא בזמן הפיזורים מחייבת אישור יציאה כתוב מהמורה/המחנך/המנהל. וכן חייב להיות מבוגר שמלווה/לוקח את התלמיד.

4. כל חוקי בית-הספר לגבי התנהגות חלים על התלמידים גם בשטחי ההסעות ובזמן הנסיעה באוטובוסים.

אכיפה

תלמיד שייצא מבית-הספר ללא אישור יושעה מיידית ויחזור ללימודים רק לאחר בירור בנוכחות התלמיד, המחנך, מנהל החטיבה וההורים.

ה. כללי התנהגות בהסעות

על התלמידים לנסוע חגורים, לשמור על הרכוש ולהישמע להוראות הנהגים.

1. יתקיים בירור בבית-הספר בנוגע לתלמיד שהוגשה נגדו תלונה על התנהגות בנוכחות התלמיד והמחנך.

2. בבירור יוחלט על תגובה מתאימה.

ו. תפקוד בשיעור

× תפקוד לימודי מיטבי בשיעור יהווה 10% מסה"כ הציון במקצוע.

תפקוד זה כולל:

1. הכנת שיעורי בית

2. הבאת ציוד לימודי

3. ביצוע מטלות

הסעיף כולו ייבדק עם בניית מבנה תעודות בית-הספר.

× תפקוד התנהגותי מיטבי בשיעור

תפקוד זה כולל:

1. הגעה לשיעור בזמן.

2. הקפדה על התנהגות נאותה במהלך השיעור.

3. ציות להוראות המורה.

אכיפה

א. מתן הערה במשו"ב.

ב. המורה המקצועי או המחנך יטפלו במקרים חוזרים ונשנים.

ג. לאחר שלוש חריגות באותו מקצוע יישלח מכתב להורים על-ידי המורה המקצועי.

ד. לאחר חריגה נוספת יתקיים בירור בנוכחות התלמיד, המורה והמחנך.

ז. שמירה על רכוש בית-הספר, רכוש הזולת וניקיון בית-הספר

כולנו מחוייבים לשמור על ניקיון בית-הספר, ניקיון הכיתות ושלמות הרכוש.

אכיפה

תלמיד שיגרום נזק לרכוש בית-הספר או לרכוש הזולת יישא בהוצאות הכספיות של הנזק ויתקיים בירור בנוכחות התלמיד, הוריו, המחנך ומנהל החטיבה. בנוסף יינתן לתלמיד עונש חינוכי.

ח. אלימות

במקרה של אלימות (פיסית או מילולית) יושעה התלמיד מיידית מבית-הספר, יישלח מכתב להורים והתלמיד יחזור ללימודים רק לאחר קיום בירור בנוכחות התלמיד, הוריו, המחנך ומנהל החטיבה.

ט. היעדרויות

הנוכחות בבית-הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי (התוקף: החל מ-1 אפריל 2008 – מתוך חוזר מנכ"ל סח/8)

מהות השיטה

בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.

הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

א. הישגים אקדמיים: יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי-הבית, את העמידה במטלות וכד'.

ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך הסמסטר ולשקלל אותן לציון נוכחות על-פי מפתח החישוב שיובא בהמשך.

על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי וציון הנוכחות – והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.

החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד (במכסה זו ייכללו גם 4-1 ימי מחלה).

בנוסף יש היעדרויות שעל בית-הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך).

ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.

ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).

ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית-הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על-ידי בית-הספר.

ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית-הספר (שמירה בשער, תורנויות וכדו').

ו. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית-חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).

ח. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).

ט. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

הבהרות

בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על-ידי התלמידים והוריהם ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית-הספר יעמוד בראשה.

א. היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

ב. היעדרות בלתי מוצדקת מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור תצויין בכרטיס התלמיד ב"אירועים מחוץ לשיעור", ותטופל כפי שנהוג בבית-הספר.

ג. עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

הנחיות בית ספריות

תלמיד יכול להיעדר עד 3 נסיעות לבדיקות שנת שירות בתנאי שיביא אישורים וזה יחשב לו כהיעדרות מוצדקת. מעבר ל 3 נסיעות – ההיעדרות בלתי מוצדקת.

אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

א. מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

ב. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל – ציונו בנוכחות 0. כלומר, ציונו האקדמי יישאר כשהיה.

ג. תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

ד. תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% – תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.

ה. תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

ו. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

אחוזי היעדרויות בלתי מוצדקות

ציון הנוכחות

עד 15%

0

16% – 20%

5-

21% – 25%

7-

26% – 29%

9-

30% ומעלה

במחצית – ציון שלילי בשנתי – אין ציון סופי

 

 

על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי והציון בנוכחות – לצורך מתן ציון סופי לתלמיד. היעדרויות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל.

בסמסטר א' יורדו עד 9 נקודות. מעל 30% היעדרויות בלתי מוצדקות – יינתן ציון שלילי.

בסמסטר ב' יורדו עד 9 נקודות. תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה במקצוע לאורך כל השנה (ממוצע אחוזי היעדרויות של שני הסמסטרים) לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך. לתשומת לב מיוחדת, תלמיד שאין לו ציון שנתי (ציון מגן) אינו יכול לגשת לבחינת בגרות!

מעקב ובקרה

הנתונים על היעדרויות התלמידים ידווחו למשו"ב. מערכת המשו"ב תחשב ותציג בדוחות את מצב הנוכחות של התלמיד בכל קבוצת לימוד, את ציון הנוכחות המחושב על סמך נתוני הנוכחות ואת הציון הסופי, המחושב על סמך ההישגים האקדמיים וציון הנוכחות.

י. מבחנים וטוהר הבחינות

"טוהר בחינות": כתיבת הבחינה על-ידי הנבחן בהגינות וביושר, תוך שמירה קפדנית על כללי התנהגות ותקנות המשמעת. טוהר הבחינות הוא תנאי הכרחי לשמירה על הגינות ושוויוניות של הבחינות, ורק אם הוא נשמר אפשר לדעת בוודאות שהבחינה אכן משקפת את רמת הידע של הנבחן.

× על תלמיד בית-הספר מוטלת האחריות לקיים את טוהר הבחינות.

× על הנבחן לעבוד עבודה עצמית בלבד. אסור לו לעזור לנבחן אחר או להיעזר בנבחן אחר או באחרים בכל צורה שהיא, כגון שיחה, העברה או קבלה של פתקים והחזקה בספרים, ברשימות ובאמצעי עזר נוספים.

× אסור לנבחן להכניס לחדר הבחינה כל חומר (כתוב, מוקלט וכדו') או כל מכשיר (רדיו, ווקמן, מחשבון, טלפון סלולארי, טלפון אלחוטי וכדו') שלא הוגדר במפורש בהוראות כ"חומר עזר המותר בשימוש". רצוי שחומר מעין זה לא יובא כלל לבית-הספר ביום הבחינה.

× אסורה החזקת שאלון הבחינה שטרם חל מועד ההיבחנות בו בידי נבחן – בין שהגיע אליו באמצעות חבר ובין שהגיע אליו באמצעות רכישה, בין שעיין בו ובין שלא עיין בו. אחזקת שאלון כזה תיחשב השתתפות בגניבת השאלון.

× בית-הספר אחראי לקיים הסברה בקרב התלמידים והמורים על נוהלי הבחינות ועל חובת השמירה על טוהר הבחינות.

× בית-הספר אחראי על עריכת בחינות על-פי כללי טוהר הבחינות ועל אכיפתם של הכללים.

להלן נוהל מבחן בכיתה:

א. אסור לדבר בזמן הבחינה.

ב. התלמיד ישב ליד שולחן נקי.

ג. על השולחן יימצאו כלי כתיבה (לא קלמרים).

ד. על השולחן יימצאו דפי הבחינה בלבד (לא מחברת ולא קלסר, אלא אם החומר מותר לשימוש).

ה. תיקי התלמידים יורחקו מאזור השולחנות.

ו. שימוש במכשירים סלולאריים אסור. המכשירים יהיו כבויים בתוך התיק.

ז. המורה המשגיח יסתובב בין התלמידים מידי פעם.

אכיפה

× הימצאות של חומר שלא הוגדר במפורש בהוראות כ"חומר עזר המותר בשימוש" ברשות הנבחן בזמן המבחן תגרור את פסילת מבחנו וציונו במבחן זה יהיה אפס. תימנע מהתלמיד גישה למועד ב' במקצוע זה.

× תלמיד שמבחנו ייפסל בשל אי שמירה על "טוהר הבחינה" יוזמן מיידית לשיחה בה יהיו נוכחים: מנהל החטיבה, מחנך ומורה מקצועי. במעמד זה תובהר לתלמיד חומרת המעשה ויהיה עליו לחתום על טופס פנימי של בית-הספר – "טוהר הבחינות", שעיקרו שמירת טוהר הבחינות המתקיימות בבית-הספר